Ultranízkoenergetické domy

Nové požiadavky na tepelno-technické vlastnosti budov v SR platia od 1.1.2016.

Pri návrhu stavebných konštrukcií a budov sa musíme riadiť normou STN 73 0540 „Tepelná ochrana budov“, ktorá požaduje splnenie kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností jednotlivých stavebných konštrukcií, t.z. maximálnej hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti U

 

U-koeficient

 

Od 1.1.2016 musia všetky novostavby spĺňať štandard ultranízkoenergetických budov, to znamená približne dvakrát vyššiu energetickú hospodárnosť, ako bola vyžadovaná v rokoch 2013 – 2015 a polovičnú v porovnaní s tým, čo nás čaká po roku 2020.

Energetické triedy budov určujeme pri ich certifikácii, do konca roku 2015 stačilo pre novostavby dosiahnuť hornú hranicu triedy B, od 1.1.2016 sa musíme dostať do triedy A1 a po roku 2020 do triedy A0. Dosiahnutie požadovanej energetickej triedy A1 alebo A0 je len veľmi ťažko možné bez použitia rekuperácie tepla pri vetraní a bez využitia obnoviteľných zdrojov energie.

 

Energetické triedy

 

Energeticky úsporná budova: budova postavená a budova s vykonanými stavebnými úpravami zabezpečujúcimi zníženie potreby tepla na vykurovanie oproti pôvodnému stavu budovy a spĺňajúca hygienické požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií (vyhovujú čiastočne obnovované budovy v minulosti).

Nízkoenergetická budova: budova, ktorej potreba tepla na vykurovanie je aspoň o 50 % menšia, ako má bežná budova existujúceho fondu budov (pod bežnou budovou existujúceho fondu sa rozumie budova postavená po roku 1983 s tepelnotechnickými vlastnosťami podľa platných technických predpisov do roku 1992).

Ultranízkoenergetická budova: budova navrhnutá tak, aby maximálna potreba tepla na vykurovanie ovplyvnená tepelnotechnickými vlastnosťami stavebných konštrukcií nebola vyššia, ako polovica potreby tepla na vykurovanie určenej pre nízkoenergetické budovy.

Budova s takmer nulovou potrebou energie: budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou, pri ktorej sa potrebné takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie na užívanie takejto budovy dosiahne efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere zabezpečí energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti.