Dotácie pre drevodomy

 

Slovenské ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka napĺňa sľub spred pár mesiacov, že väčšie využitie domáceho dreva priamo na Slovensko podporí aj novými dotáciami na výstavbu drevodomov. Do pripomienkového konania posúva novú vyhlášku, ktorá výstavbu takýchto rodinných domov v závislosti od toho v ako ekonomicky rozvinutom regióne krajiny vyrastú podporí sumou od 5- do 13-tisíc eur. 

 

Výška dotácie

(1) Dotácia sa môže poskytnúť vo výške

 1. a) 11 000 eur na dom v energetickej triede A0,
 2. b) 10 000 eur na dom v energetickej triede A1,
 3. c) 6 000 eur na dom v energetickej triede A0 na území hlavného mesta Slovenskej republiky,
 4. d) 5 000 eur na dom v energetickej triede A1 na území hlavného mesta Slovenskej republiky.

(2) Dotácia sa zvyšuje o 2 000 eur na dom, ktorý sa nachádza na území obce v najmenej rozvinutom okrese.

 

Podmienky pre poskytnutie dotácie

(1) Dotácia sa môže poskytnúť na zhotovený drevený rodinný dom s nízkou potrebou energie.

(2) Dotácia sa môže poskytnúť na dom, ktorého podlahová plocha jedného podlažia domu bez pivnice je najmenej 70 m², dom má najmenej tri obytné miestnosti a bol skolaudovaný najskôr 1. októbra 2017.

(3) Dotácia sa môže poskytnúť na dom,

 1. a) ktorého obstarávacia cena uvedená v zmluve o zhotovení domu uzatvorenej medzi žiadateľom o dotáciu a zhotoviteľom domu je najmenej

65 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty, ak ide o dom na kľúč,

55 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty, ak ide o holodom,

30 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty, ak ide o hrubú stavbu,

 1. b) ktorý je zatriedený do energetickej triedy globálneho ukazovateľa – primárna energia A1 alebo A0,
 2. c) ktorý spĺňa kvalitatívne kritériá deklarované
 3. SK certifikátom o nemennosti parametrov výrobku,
 4. SK certifikátom zhody systému riadenia výroby,
 5. certifikátom CE alebo
 6. certifikátom ISO 9001.

 

Postup podávania žiadosti o poskytnutie dotácie

(1) Žiadosť sa podáva Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30 dní odo dňa zverejnia výzvy na predkladanie žiadostí na jej webovom sídle.

(2) Prílohou k žiadosti je

a) doklad podľa osobitného predpisu,

b) doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať,

c) kópia zmluvy o zhotovení domu,

d) kópia účtovného dokladu, ktorý vystavil zhotoviteľ domu žiadateľovi za dom,

e) kópia dokladu o úhrade ceny za dom alebo kópia výpisu z bankového účtu žiadateľa o platbe odoslanej zhotoviteľovi domu,

f) kópia protokolu o odovzdaní domu zhotoviteľom domu žiadateľovi,

g) overená kópia SK certifikátu o nemennosti parametrov výrobku, SK certifikátu zhody systému riadenia výroby, certifikátu CE alebo certifikátu ISO 9001,

h) overená kópia energetického certifikátu,

i) list vlastníctva k pozemku, na ktorom je postavený dom, a list vlastníctva k domu, na ktorý žiadateľ žiada dotáciu; uvedené doklady nesmú byť staršie ako tri mesiace,

j) kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia domu

 

Vylučujúce podmienky

(1) Dotácia sa môže poskytnúť na základe žiadosti o dotáciu a na základe zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej so žiadateľom, ktorým je občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v obci, na ktorej území sa nachádza dom, ktorý najneskôr v deň podania žiadosti dovŕšil vek 18 rokov, je vlastníkom domu a pozemku, na ktorom sa dom nachádza, a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.

(2) Dotácia sa môže poskytnúť žiadateľovi na jeden dom len jedenkrát.

(3) Dotácia sa môže poskytnúť do výšky finančných prostriedkov vyčlenených pre príslušný rozpočtový rok

(4) Dotáciu nie je možné poskytnúť, ak

a) žiadateľovi bola na účel podľa § 1 poskytnutá dotácia z iných verejných prostriedkov,

b) na pozemku, na ktorom sa nachádza dom, alebo na dome viazne v čase podania žiadosti vecné bremeno alebo záložné právo okrem záložného práva v prospech banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorá poskytla úver na financovanie nákupu pozemku, na ktorom sa dom nachádza, alebo na zhotovenie domu, alebo

c) v dome alebo na pozemku, na ktorom je zhotovený dom, je prevádzkareň.

(5) Dotáciu nie je možné poskytnúť, ak zhotoviteľ domu uzatvoril zmluvu o zhotovení domu s viac ako desiatimi žiadateľmi, ktorí podali žiadosť v roku, v ktorom sa poskytuje dotácia.

 

 

Návrh predmetnej vyhlášky je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a účinnosť by mala nadobudnúť 1. októbra 2017.